Polskie prawo określa kilka rodzajów odsetek — odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych czy odsetki za zwłokę określone w Ordynacji podatkowej. Ile wynoszą w 2018 roku i kiedy się je nalicza? Sprawdźmy.

Odsetki ustawowe

Mówiąc w sporym uproszczeniu, odsetki są rodzajem wynagrodzenia (czy też „kary”) za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Obowiązek ich uiszczenia może wynikać z przepisów prawa lub zapisów umowy, np. pożyczki pozabankowej.

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe to „podstawowy” rodzaj odsetek. Ich wysokość określa prawo.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

Wysokość odsetek ustawowych wynosi w 2018 roku 5 proc., a wysokość odsetek maksymalnych - 10 proc. w skali roku.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Jak wskazuje ich nazwa, odsetki za opóźnienie nalicza się w przypadku opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek. Stanowią więc rodzaj rekompensaty za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jeśli treść umowy nie określa wysokości odsetek za opóźnienie, podstawą do ich wyliczenia będzie art. 481 § 2 k.c. Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, wysokość odsetek za opóźnienie stanowi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Jako że stopa referencyjna wynosi obecnie 1,5 proc., aktualna wysokość odsetek za opóźnienie to 7 proc. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie może wynosić 14 proc. w skali roku. Jeśli ich wartość wskazana w umowie wartość jest wyższa, następuje automatyczna redukcja do określonego ustawą limitu.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Wysokość i podstawę naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych definiuje Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej zapisami w transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

- wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych w 2018 roku wynosi 9,5 proc.

Odsetki za zwłokę określone w Ordynacji podatkowej

Odsetki za zwłokę określone w Ordynacji podatkowej to odsetki naliczane za opóźnienia w płatności podatków. Ich stawka została określona w art. 56 §1 Ordynacji podatkowej i wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.

Hodnocení kategorie 4.5
Odsetki ustawowe Oceny odwiedzających 4.2/5 z 552 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

3000
Kwota 200 zł - 3 000 zł
RRSO 0 %
Okres 0
1500
Kwota 200 zł - 1 500 zł
RRSO 25 %
Okres 7 – 30 dni
5000
Kwota 100 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 0
5000
Kwota 1 000 zł - 5 000 zł
RRSO 35 %
Okres 0