Kwota wolne od potrąceń to określona część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Taki mechanizm chroni wynagrodzenie pracownika przed zbyt dużymi potrąceni-ami, zapewniając mu jednocześnie niezbędne do życia środki. Ile wynosi w 2018 roku kwota wolna od potrąceń? W jaki sposób ją wyliczyć? Sprawdźmy.

Kwota wolna od potrąceń

Podstawą do ustalenia kwot wolnych od potrąceń jest wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym. W 2018 r. jest to 2100 zł. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, wolna od potrąceń pozostaje

  • kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych — przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia — przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia — przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W odniesieniu do potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń:

  • odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa powyżej — przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • odpowiada wysokości 80% tej kwoty — przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Co ważne, w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje.

Kwota wolna od potrąceń a praca w niepełnym wymiarze czasu

W przypadku osób pracujących jedynie na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w takich przypadkach w pierwszej kolejności należy wyliczyć kwotę minimalnego wynagrodzenia, uwzględniając wymiaru czasu pracy. Kolejnym krokiem powinno być dopiero odliczenie obciążeń składkowo-podatkowych.

Zmiany od lipca 2018

Od 1 lipca 2018 roku na skutek wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw kwoty wolne od potrąceń i egzekucji uległy zmianie. Co się zmieniło?

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty nie jest już uzależniona od wysokości najniższego świadczenia. Jej stała wysokość została wyliczona z uwzględnieniem poziomu minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta. Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi obecnie:

  • 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
  • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
  • 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Hodnocení kategorie 4.5
Kwota wolna od potrąceń Oceny odwiedzających 4.2/5 z 391 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

200000
Kwota 500 zł - 200 000 zł
RRSO 9,99 %
Okres do 120 mies.
1000
Kwota 300 zł - 1 000 zł
RRSO 0 %
Okres 0
50000
Kwota 1 000 zł - 50 000 zł
RRSO 15 %
Okres 1 - 60 mies.
200000
Kwota 1 000 zł - 200 000 zł
RRSO 5 %
Okres 0
4000
Kwota 200 zł - 4 000 zł
RRSO 0 %
Okres 15 - 30 dni
5000
Kwota 1 200 zł - 5 000 zł
RRSO 10 %
Okres 0